Chúng tôi tại Trung tâm Anh ngữ Hi-Language cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định bảo mật. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng trang web, dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ chính sách này để hiểu rõ cách chúng tôi làm việc với thông tin cá nhân của bạn.

1. Thông Tin Thu Thập:

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tham gia các khóa học, sự kiện hoặc đăng ký sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và các thông tin liên quan khác. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin tự động qua việc sử dụng cookies và công nghệ tương tự khi bạn truy cập trang web của chúng tôi.

2. Mục Đích Sử Dụng Thông Tin:

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ, sản phẩm và thông tin liên quan đến khóa học, sự kiện và hoạt động tại Trung tâm Anh ngữ Hi-Language. Thông tin cá nhân cũng có thể được sử dụng để liên hệ với bạn, gửi thông tin cập nhật, tư vấn và hỗ trợ.

3. Chia Sẻ Thông Tin:

Chúng tôi cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ trường hợp cần thiết để cung cấp dịch vụ hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp luật.

4. Bảo Mật Thông Tin:

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép hoặc tiết lộ. Mặc dù chúng tôi cố gắng tối đa để bảo vệ thông tin của bạn, nhưng không có hệ thống nào là hoàn toàn an toàn. Chúng tôi khuyến nghị bạn duy trì tính cẩn trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân trực tuyến.

5. Quyền Truy Cập và Sửa Đổi Thông Tin:

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi và cập nhật thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào. Nếu bạn muốn yêu cầu truy cập hoặc sửa đổi thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin ở phần cuối của chính sách này.

6. Thay Đổi Chính Sách:

Chúng tôi có thể điều chỉnh chính sách bảo mật này theo thời gian để phản ánh các thay đổi trong cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân. Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra chính sách này định kỳ để cập nhật với các thay đổi mới nhất.

7. Liên Hệ:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản ánh nào liên quan đến chính sách bảo mật hoặc việc xử lý thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi xin cảm ơn sự tin tưởng và hợp tác của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân tại Trung tâm Anh ngữ Hi-Language.