100+ Những câu nói tiếng Anh hay về sự chân thành, không giả dối

Khám phá danh sách 100+ những câu nói tiếng Anh hay về sự chân thành và không giả dối. Những lời tỏ lòng chân thành sẽ là nguồn cảm hứng đầy ý nghĩa cho cuộc sống của bạn. Cùng Hi-Language tham khảo nhé!

Những câu nói tiếng Anh hay về sự chân thành trong tình yêu

Những câu nói tiếng Anh hay về sự chân thành trong tình yêu
Những câu nói tiếng Anh hay về sự chân thành trong tình yêu

Khám phá những câu nói tiếng Anh hay về sự chân thành. Tìm hiểu cách những từ ngôn ngữ này có thể thể hiện tình cảm đẹp đẽ nhất trong mối quan hệ của bạn.

 1. “True love is about accepting each other’s flaws and imperfections, and still cherishing every moment together.” (Tình yêu thật sự là về việc chấp nhận những khiếm khuyết và hạnh phúc của đối phương và vẫn trân trọng mỗi khoảnh khắc bên nhau.)
 2. “In the journey of love, sincerity is the compass that always guides us in the right direction.” (Trong hành trình của tình yêu, sự chân thành là chiếc la bàn luôn chỉ đường cho chúng ta đi đúng hướng.)
 3. “Love is not about grand gestures; it’s about the small, genuine moments that you share with someone.” (Tình yêu không phải là về những cử chỉ lớn lao; nó là về những khoảnh khắc nhỏ bé và chân thành bạn chia sẻ với ai đó.)
 4. “A sincere apology can mend a broken heart and strengthen the bonds of love.” (Lời xin lỗi chân thành có thể làm lành trái tim tan vỡ và củng cố tình yêu.)
 5. “True love is when you’re willing to make sacrifices for the happiness of the one you love.” (Tình yêu thật sự là khi bạn sẵn sàng hy sinh vì hạnh phúc của người bạn yêu.)
 6. “Being there for someone in their darkest hours is the epitome of love’s sincerity.” (Luôn ở bên cạnh ai đó trong những giờ tối tăm nhất của họ là biểu tượng của sự chân thành trong tình yêu.)
 7. “Sincerity in love means being genuine and authentic in your feelings and actions.” (Sự chân thành trong tình yêu có nghĩa là bạn thật sự và chân thành trong cảm xúc và hành động của mình.)
 8. “Love is like a plant; it requires constant care, attention, and sincerity to flourish.” (Tình yêu giống như một cây cỏ; nó cần được chăm sóc, quan tâm và chân thành liên tục để phát triển.)
 9. “The depth of our love is measured by the sincerity of our words and the warmth of our actions.” (Sâu sắc của tình yêu của chúng ta được đo bằng sự chân thành của lời nói và sự ấm áp của hành động của chúng ta.)
 10. “True love is not about possession; it’s about giving freedom and trust with sincerity.” (Tình yêu thật sự không phải là về sở hữu; nó là về việc tặng tự do và niềm tin một cách chân thành.)
 11. “Sincerity in love is reflected in the way we support each other’s dreams and aspirations.” (Sự chân thành trong tình yêu thể hiện qua cách chúng ta ủng hộ những ước mơ và hoài bão của nhau.)
 12. “A sincere ‘I love you’ can brighten the darkest of days and bring warmth to the coldest of hearts.” (Một lời ‘Anh yêu em’ chân thành có thể làm sáng bừng ngày tối nhất và đem lại sự ấm áp cho trái tim lạnh lẽo nhất.)
 13. “True love is being someone’s rock in the storm, their shelter in the rain, and their sunshine on a cloudy day.” (Tình yêu thật sự là làm nơi ẩn náu cho ai đó trong cơn bão, làm mái che cho họ khi trời mưa và làm nắng trong một ngày âm u.)
 14. “Sincerity in love is when you can be your true self and still be loved unconditionally.” (Sự chân thành trong tình yêu là khi bạn có thể là chính mình và vẫn được yêu một cách vô điều kiện.)
 15. “Love is not just a feeling; it’s a choice we make every day to be kind, understanding, and sincere.” (Tình yêu không chỉ là một cảm xúc; nó là sự lựa chọn chúng ta thực hiện hàng ngày để tử tế, thông cảm và chân thành.)
 16. “Sincerity in love is when you can look into someone’s eyes and see the depth of their soul.” (Sự chân thành trong tình yêu là khi bạn có thể nhìn vào mắt ai đó và thấy sâu thẳm của hồn họ.)
 17. “True love is not about being perfect; it’s about being perfectly imperfect together.” (Tình yêu thật sự không phải là về việc hoàn hảo; nó là về việc hoàn toàn không hoàn hảo cùng nhau.)
 18. “Sincerity in love means being patient and understanding, even in the face of challenges.” (Sự chân thành trong tình yêu có nghĩa là bạn kiên nhẫn và thấu hiểu, ngay cả khi đối mặt với những thách thức.)
 19. “True love is when you can feel the other person’s happiness as your own and their pain as your own.” (Tình yêu thật sự là khi bạn có thể cảm nhận hạnh phúc của người khác như của mình và nỗi đau của họ như của mình.)
 20. “Sincerity in love is saying ‘I love you’ not out of habit, but out of a genuine feeling in your heart.” (Sự chân thành trong tình yêu là nói ‘Anh yêu em’ không phải do thói quen, mà là do tình cảm chân thành trong trái tim bạn.)
 21. “Love is not about keeping score; it’s about giving without expecting anything in return.” (Tình yêu không phải là về việc tính điểm; nó là về việc cho đi mà không mong đợi gì in lại.)
 1. “Sincerity in love is being a source of strength and support for your partner when they need it most.” (Sự chân thành trong tình yêu là trở thành nguồn sức mạnh và sự hỗ trợ cho đối tác của bạn khi họ cần đó nhất.)
 2. “True love is when you prioritize someone’s happiness above your own, without hesitation.” (Tình yêu thật sự là khi bạn ưu tiên hạnh phúc của ai đó hơn cả hạnh phúc của mình, mà không do dự.)
 3. “Sincerity in love is knowing that you have found your home in the heart of the one you love.” (Sự chân thành trong tình yêu là biết rằng bạn đã tìm thấy ngôi nhà của mình trong trái tim của người bạn yêu.)
 4. “True love is not about possession; it’s about partnership and shared dreams.” (Tình yêu thật sự không phải là về sở hữu; nó là về sự đồng hành và những ước mơ chung.)
 5. “Sincerity in love is when you are transparent and honest, even when it’s difficult.” (Sự chân thành trong tình yêu là khi bạn trung thực và thẳng thắn, ngay cả khi điều đó khó khăn.)
 6. “True love is about building a future together based on trust, respect, and unwavering commitment.” (Tình yêu thật sự là về việc xây dựng một tương lai cùng nhau dựa trên niềm tin, sự tôn trọng và cam kết vững vàng.)
 7. “Sincerity in love is being a safe haven for the one you love, where they can always find comfort and solace.” (Sự chân thành trong tình yêu là trở thành một nơi an toàn cho người bạn yêu, nơi họ luôn có thể tìm thấy sự an ủi và động viên.)
 8. “True love is when you can communicate without words, and your hearts understand each other perfectly.” (Tình yêu thật sự là khi bạn có thể giao tiếp mà không cần lời, và trái tim của bạn hiểu nhau hoàn hảo.)
 9. “Sincerity in love is when you show your love not just on special occasions, but every day.” (Sự chân thành trong tình yêu là khi bạn thể hiện tình yêu của mình không chỉ vào những dịp đặc biệt, mà hàng ngày.)
 10. “True love is when you are willing to forgive and forget, because your love is greater than any mistake.” (Tình yêu thật sự là khi bạn sẵn sàng tha thứ và quên đi, bởi vì tình yêu của bạn lớn hơn bất kỳ sai lầm nào.)
 11. “Sincerity in love is when you celebrate each other’s successes as if they were your own.” (Sự chân thành trong tình yêu là khi bạn tự hào về thành công của đối phương như chúng là của mình.)
 12. “True love is not about changing someone; it’s about loving them for who they are.” (Tình yêu thật sự không phải là việc thay đổi ai đó; nó là việc yêu họ vì họ là chính họ.)
 13. “Sincerity in love is when you make an effort to understand each other’s perspective, even if you disagree.” (Sự chân thành trong tình yêu là khi bạn cố gắng hiểu quan điểm của nhau, ngay cả khi bạn không đồng ý.)
 14. “True love is when you are willing to walk through the storms of life together, hand in hand.” (Tình yêu thật sự là khi bạn sẵn sàng đi qua những cơn bão của cuộc đời cùng nhau, tay trong tay.)
 15. “Sincerity in love is when you cherish the little moments, because they make up the most beautiful memories.” (Sự chân thành trong tình yêu là khi bạn trân trọng những khoảnh khắc nhỏ bé, bởi vì chúng tạo nên những kỷ niệm đẹp nhất.)
 16. “True love is when you are willing to put in the effort to keep the flame of passion alive.” (Tình yêu thật sự là khi bạn sẵn sàng đổ bỏ công sức để duy trì ngọn lửa đam mê.)
 17. “Sincerity in love is when you show appreciation for the love and care you receive.” (Sự chân thành trong tình yêu là khi bạn thể hiện sự biết ơn về tình yêu và quan tâm bạn nhận được.)
 18. “True love is when you can be vulnerable with each other and know that you won’t be judged.” (Tình yêu thật sự là khi bạn có thể trở nên yếu đuối trước nhau và biết rằng bạn sẽ không bị đánh giá.)
 19. “Sincerity in love is when you make sacrifices not because you have to, but because you want to.” (Sự chân thành trong tình yêu là khi bạn hy sinh không phải vì bạn phải, mà vì bạn muốn.)
 20. “True love is when you stand by each other, no matter what life throws your way.” (Tình yêu thật sự là khi bạn ở bên nhau, bất kể cuộc đời đưa ra điều gì.)
 21. “Sincerity in love is when you make an effort to understand and appreciate the uniqueness of your partner.” (Sự chân thành trong tình yêu là khi bạn cố gắng hiểu và trân trọng sự độc đáo của đối tác của bạn.)

> Xem thêm: 210+ Những câu joke tiếng Anh hài hước, vui nhộn để troll bạn bè

Những câu nói tiếng Anh hay về sự chân thành trong tình bạn

Những câu nói tiếng Anh hay về sự chân thành trong tình bạn
Những câu nói tiếng Anh hay về sự chân thành trong tình bạn

Tình bạn chân thành là điều quý giá, và trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá những câu nói tiếng Anh hay về sự chân thành trong tình bạn đáng trân trọng.

 1. “True friendship is like a sturdy bridge that supports us through life’s storms and challenges.”

Tình bạn chân thành giống như một cây cầu vững chãi, chống đỡ chúng ta qua những bão táp và khó khăn của cuộc đời.

 1. “In times of trouble, a loyal friend is like a beacon of light guiding us towards safety.”

Trong những lúc gian khó, người bạn trung thành giống như ngọn đèn hiệu dẫn đường chúng ta đến nơi an toàn.

 1. “A true friend is someone who knows your flaws and still loves you unconditionally.”

Người bạn thực sự là người hiểu được nhược điểm của bạn và vẫn yêu bạn mà không điều kiện.

 1. “Friendship is the thread that weaves the fabric of our lives, making it colorful and beautiful.”

Tình bạn là sợi chỉ kết nối cuộc đời chúng ta, làm cho nó trở nên đầy màu sắc và đẹp đẽ.

 1. “A sincere friend is one who listens without judgment and offers support without hesitation.”

Người bạn chân thành là người lắng nghe mà không đánh giá và hỗ trợ mà không ngần ngại.

 1. “Through thick and thin, a true friend stands by your side, unwavering in their loyalty.”

Dù trong thăng trầm cuộc sống, người bạn thực sự luôn đứng bên bạn, không lay động trong lòng trung thành.

 1. “In the garden of friendship, trust is the most beautiful and fragrant flower.”

Trong vườn tình bạn, niềm tin là bông hoa đẹp và thơm ngát nhất.

 1. “A genuine friend is like a rare gem, precious and irreplaceable.”

Người bạn chân thành giống như một viên ngọc quý hiếm, quý báu và không thể thay thế.

 1. “Friendship isn’t about how long you’ve known someone, but about the depth of connection you share.”

Tình bạn không phải là về thời gian bạn biết ai đó, mà là về sự kết nối sâu sắc mà bạn chia sẻ.

 1. “True friends are the ones who celebrate your successes as if they were their own.”

Người bạn thực sự là những người chia vui với thành công của bạn như là thành công của họ.

 1. “In the journey of life, a loyal friend is the compass that keeps you on the right path.”

Trong hành trình cuộc đời, người bạn trung thành là cái la bàn giữ cho bạn trên con đường đúng đắn.

 1. “Friendship is not just about being there when it’s convenient; it’s about being there when it’s needed the most.”

Tình bạn không chỉ là việc ở bên khi dễ dàng, mà còn là việc ở bên khi nó cần thiết nhất.

 1. “A sincere friend is like a mirror, reflecting your true self and offering honest feedback.”

Người bạn chân thành giống như một tấm gương, phản ánh bản thân thật của bạn và đưa ra phản hồi chân thành.

 1. “True friendship is built on trust, honesty, and the willingness to forgive and grow together.”

Tình bạn chân thành được xây dựng trên niềm tin, trung thực và sẵn lòng tha thứ và cùng nhau phát triển.

 1. “A genuine friend is like a shelter in the storm, providing comfort and safety.”

Người bạn chân thành giống như một nơi trú ẩn trong bão tố, mang lại sự an ủi và an toàn.

 1. “Friendship is a gift that becomes more valuable with time, like a fine wine aging gracefully.”

Tình bạn là một món quà ngày càng trở nên quý giá theo thời gian, giống như một chai rượu ngon lão hóa đẹp.

 1. “A true friend is someone who knows the melody of your heart and can sing it back to you when you forget the tune.”

Người bạn thực sự là người hiểu giai điệu trong trái tim bạn và có thể hát lại cho bạn khi bạn quên điệu nhạc.

 1. “In the tapestry of life, true friends are the colorful threads that make it vibrant and meaningful.”

Trong tấm thảm cuộc đời, người bạn thực sự là những sợi chỉ màu sắc làm cho nó trở nên sống động và ý nghĩa.

 1. “A loyal friend is like a lighthouse on a dark night, guiding you to safe shores.”

Người bạn trung thành giống như một hải đăng trong đêm tối, dẫn dắt bạn đến bờ an toàn.

 1. “True friendship is the greatest treasure, worth more than all the riches in the world.”

Tình bạn chân thành là kho báu lớn nhất, đáng giá hơn tất cả cầu của thế giới.

 1. “A sincere friend is like a rare book, full of wisdom, stories, and the beauty of shared experiences.”

Người bạn chân thành giống như một cuốn sách hiếm, đầy tri thức, câu chuyện và vẻ đẹp của những trải nghiệm chia sẻ.

 1. “In the tapestry of life, true friends are the knots that hold everything together.”

Trong tấm thảm cuộc đời, người bạn thực sự là những nút thắt giữ lại mọi thứ.

 1. “A genuine friend is like a soothing balm for the wounds of the soul, bringing healing and comfort.”

Người bạn chân thành giống như một bội thu cho những vết thương tinh thần, mang lại sự chữa lành và an ủi.

 1. “True friends are like stars in the night sky, always there to light up your darkest moments.”

Người bạn thực sự giống như những ngôi sao trong bầu trời đêm, luôn ở đó để soi sáng những khoảnh khắc tối tăm của bạn.

 1. “A loyal friend is like a rare gemstone, valuable not because of its rarity but because of its beauty and uniqueness.”

Người bạn trung thành giống như một viên ngọc quý hiếm, quý báu không phải vì sự hiếm có mà vì vẻ đẹp và độc đáo của nó.

 1. “Friendship is the art of giving without expecting anything in return, like a selfless masterpiece.”

Tình bạn là nghệ thuật của việc cho đi mà không mong đợi điều gì đổi lại, giống như một kiệt tác không ích kỷ.

 1. “A sincere friend is like a warm embrace on a cold winter’s day, wrapping you in comfort and love.”

Người bạn chân thành giống như một sự ôm ấp ấm áp trong ngày đông lạnh lẽo, bọc bên bạn bằng sự an ủi và tình yêu.

 1. “True friends are the pillars that support the structure of our lives, keeping it strong and stable.”

Người bạn thực sự là những trụ cột hỗ trợ cấu trúc cuộc đời chúng ta, giữ cho nó mạnh mẽ và ổn định.

 1. “A loyal friend is like a guardian angel, watching over you and guiding you through life’s challenges.”

Người bạn trung thành giống như một thiên thần bảo hộ, luôn theo dõi bạn và dẫn dắt bạn qua những thách thức của cuộc đời.

 1. “Friendship is the ship that sails through the sea of life, with trust and loyalty as its anchors.”

Tình bạn là chiếc thuyền đi qua biển cuộc đời, với niềm tin và lòng trung thành làm mối neo.

 1. “A sincere friend is like a guiding star, showing you the way even in the darkest of nights.”

Người bạn chân thành giống như một ngôi sao hướng dẫn, chỉ dẫn bạn đường ngay cả trong đêm tối tăm nhất.

 1. “True friends are the puzzle pieces that fit perfectly into the mosaic of your life.”

Người bạn thực sự là những mảng ghép ghép hoàn hảo vào bức tranh cuộc đời của bạn.

 1. “A loyal friend is like a rare painting, a work of art that enriches your world.”

Người bạn trung thành giống như một bức tranh hiếm, một tác phẩm nghệ thuật làm phong phú thế giới của bạn.

 1. “Friendship is the melody that fills the symphony of our lives with joy and harmony.”

Tình bạn là giai điệu tràn đầy bản hòa nhạc cuộc đời chúng ta với niềm vui và sự hòa hợp.

 1. “A sincere friend is like a beacon of hope in times of despair, reminding you that you’re never alone.”

Người bạn chân thành giống như một đèn hiệu hy vọng trong những lúc tuyệt vọng, nhắc bạn rằng bạn không bao giờ cô đơn.

 1. “True friends are like the roots of a tree, providing stability and nourishment to your growth.”

Người bạn thực sự giống như rễ cây, mang đến sự ổn định và dinh dưỡng cho sự phát triển của bạn.

 1. “A loyal friend is like a warm cup of tea on a cold winter’s day, comforting and soothing.”

Người bạn trung thành giống như một tách trà ấm trong ngày đông lạnh lẽo, mang lại sự an ủi và êm dịu.

 1. “Friendship is the canvas on which we paint the colors of our lives, and true friends are our favorite hues.”

Tình bạn là bức tranh mà chúng ta vẽ những màu sắc của cuộc đời, và người bạn thực sự là những sắc màu yêu thích của chúng ta.

 1. “A sincere friend is like a source of strength, empowering you to face life’s challenges with courage.”

Người bạn chân thành giống như một nguồn sức mạnh, truyền động lực cho bạn đối mặt với những thách thức của cuộc đời.

 1. “True friends are like the chapters in a book, each one contributing to the story of your life.”

Người bạn thực sự giống như những chương trong một cuốn sách, mỗi chương đóng góp vào câu chuyện của cuộc đời bạn.

 1. “A loyal friend is like a guardian of your secrets, holding them close and protecting your trust.”

Người bạn trung thành giống như một người bảo vệ những bí mật của bạn, giữ chúng gần và bảo vệ niềm tin của bạn.

 1. “Friendship is the glue that binds us together, even when life tries to tear us apart.”

Tình bạn là keo dán giữ chúng ta lại, ngay cả khi cuộc đời cố gắng tách chúng ta ra.

> Xem thêm: 130+ Những câu nói tiếng Anh về trường học ý nghĩa, hài hước

Những câu nói tiếng Anh hay về sự chân thành, không hơn thua nhau

Những câu nói tiếng Anh hay về sự chân thành, không hơn thua nhau
Những câu nói tiếng Anh hay về sự chân thành, không hơn thua nhau

Sự chân thành không phải lúc nào cũng dễ dàng, và những câu nói tiếng Anh hay về sự chân thành trong bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về việc đối mặt với thử thách và duy trì tính chân thành trong mọi tình huống.

 1. English: “True kindness is when you help someone without expecting anything in return.”

Vietnamese: “Chân thành thực sự là khi bạn giúp đỡ ai đó mà không mong đợi bất cứ điều gì đổi lại.”

 1. English: “In a world full of pretense, sincerity is a rare and precious gem.”

Vietnamese: “Trong một thế giới đầy giả tạo, sự chân thành là một viên ngọc quý hiếm.”

 1. English: “Sincere friendships are built on trust and mutual respect.”

Vietnamese: “Những mối quan hệ bạn chân thành được xây dựng trên sự tin tưởng và tôn trọng chung.”

 1. English: “Being genuine is a quality that shines brighter than any superficial charm.”

Vietnamese: “Điều chân thực là phẩm chất chiếu sáng rạng ngời hơn bất kỳ sự quyến rũ nào chỉ ở mặt ngoài.”

 1. English: “Kindness is a universal language that transcends borders and cultures.”

Vietnamese: “Chân thành là một ngôn ngữ toàn cầu vượt qua biên giới và văn hóa.”

 1. English: “Sincerity is the foundation of lasting relationships.”

Vietnamese: “Sự chân thành là nền tảng của những mối quan hệ bền vững.”

 1. English: “True friends are those who stand by your side through thick and thin.”

Vietnamese: “Bạn chân thành là những người đứng cùng bạn qua thăng trầm của cuộc đời.”

 1. English: “Honesty and sincerity go hand in hand.”

Vietnamese: “Sự trung thực và chân thành luôn đi cùng nhau.”

 1. English: “A sincere apology can mend even the deepest wounds.”

Vietnamese: “Lời xin lỗi chân thành có thể làm lành cả những vết thương sâu nhất.”

 1. English: “Sincere compliments lift people’s spirits and brighten their day.”

Vietnamese: “Lời khen ngợi chân thành nâng cao tinh thần và làm sáng ngày của người khác.”

 1. English: “The most meaningful gifts come from the heart, not from the wallet.”

Vietnamese: “Những món quà ý nghĩa nhất đến từ trái tim, không phải từ ví tiền.”

 1. English: “Sincere gratitude is expressed through actions, not just words.”

Vietnamese: “Lòng biết ơn chân thành được thể hiện qua hành động, không chỉ là lời nói.”

 1. English: “True love is selfless and unconditional.”

Vietnamese: “Tình yêu chân thành là vô điều kiện và không tự ái.”

 1. English: “Sincerity is the key to building trust in any relationship.”

Vietnamese: “Sự chân thành là chìa khóa để xây dựng niềm tin trong mọi mối quan hệ.”

 1. English: “Authenticity is magnetic; it draws people toward you.”

Vietnamese: “Tính chất chân thật có sức hút; nó thu hút người khác đến gần bạn.”

 1. English: “A sincere apology is the first step towards reconciliation.”

Vietnamese: “Lời xin lỗi chân thành là bước đầu tiên trong việc làm hòa.”

 1. English: “Being honest with yourself is the first step to living an authentic life.”

Vietnamese: “Tự trung thực với chính mình là bước đầu tiên để sống một cuộc đời chân thật.”

 1. English: “Sincere laughter is the music of the soul.”

Vietnamese: “Tiếng cười chân thành là âm nhạc của tâm hồn.”

 1. English: “A genuine smile can brighten the darkest of days.”

Vietnamese: “Nụ cười chân thành có thể làm sáng ngày tối nhất.”

 1. English: “Sincere advice is worth its weight in gold.”

Vietnamese: “Lời khuyên chân thành có giá trị như vàng.”

 1. English: “True leaders lead with integrity and sincerity.”

Vietnamese: “Người lãnh đạo thực thụ chỉ dẫn bằng tính trung thực và chân thành.”

 1. English: “Honesty and sincerity build bridges, while deceit burns them.”

Vietnamese: “Tính trung thực và chân thành xây dựng cầu, trong khi sự gian lận đốt cháy chúng.”

 1. English: “Sincere apologies are a sign of strength, not weakness.”

Vietnamese: “Lời xin lỗi chân thành là dấu hiệu của sức mạnh, không phải là sự yếu đuối.”

 1. English: “Sincerity is the foundation of a happy family.”

Vietnamese: “Sự chân thành là nền tảng của một gia đình hạnh phúc.”

 1. English: “True beauty lies in a sincere heart.”

Vietnamese: “Vẻ đẹp thực sự nằm trong một trái tim chân thành.”

 1. English: “Sincere apologies mend what words have torn apart.”

Vietnamese: “Lời xin lỗi chân thành sửa chữa những gì từng bị lời nói xé nát.”

 1. English: “In a world full of noise, sincerity speaks the loudest.”

Vietnamese: “Trong một thế giới đầy ồn ào, sự chân thành nói lớn nhất.”

 1. English: “Sincere effort always yields the best results.”

Vietnamese: “Nỗ lực chân thành luôn mang lại kết quả tốt nhất.”

 1. English: “True humility is born from sincerity, not from self-deprecation.”

Vietnamese: “Tính khiêm tốn thực sự bắt nguồn từ sự chân thành, không phải từ tự ti.”

> Xem thêm: 250+ Cap hay bằng tiếng anh về tình yêu ngắn gọn, ngọt ngào, lãng mạn

Những câu nói tiếng Anh hay, hài hước về sự chân thành

Những câu nói tiếng Anh hay, hài hước về sự chân thành
Những câu nói tiếng Anh hay, hài hước về sự chân thành

Cười đùa là một phần quan trọng trong cuộc sống, và bài viết này sẽ mang đến cho bạn những câu nói tiếng Anh hay về sự chân thành, giúp bạn thấy vui vẻ và sáng sủa trong mọi tình huống.

 1. “Honesty is the best policy, but insanity is a better defense.”

(Chân thành là nguyên tắc tốt nhất, nhưng sự điên rồ là một lý do bảo vệ tốt hơn.)

 1. “I’m so honest that when I say I’m lying, I’m probably lying about lying.”

(Tôi quá chân thành đến mức khi nói tôi đang nói dối, có lẽ tôi đang nói dối về việc nói dối.)

 1. “If honesty were a color, I’d be transparent.”

(Nếu chân thành là một màu sắc, tôi sẽ trở nên trong suốt.)

 1. “I’m so sincere that even my sarcasm sounds genuine.”

(Tôi quá thành thật đến mức cả sự mỉa mai của tôi cũng trông có vẻ chân thành.)

 1. “Being honest may not get you many friends, but it’ll get you the right ones.”

(Chân thành có thể không giúp bạn có nhiều bạn, nhưng nó sẽ giúp bạn có được những người bạn đúng đắn.)

 1. “I’m so truthful that I can’t even lie in bed, because the mattress knows.”

(Tôi quá thành thật đến mức tôi không thể nói dối ngay cả khi nằm trên giường, bởi vì cái đệm cũng biết.)

 1. “Honesty is like a good bra; it lifts you up and supports you.”

(Chân thành giống như một chiếc áo ngực tốt; nó đẩy bạn lên và hỗ trợ bạn.)

 1. “I’m so sincere that I tell my WiFi router ‘thank you’ when the internet works well.”

(Tôi quá thành thật đến mức tôi nói ‘cảm ơn’ với bộ định tuyến WiFi khi internet hoạt động tốt.)

 1. “Honesty is my superpower. I use it to reveal the hidden cookies and missing TV remote.”

(Chân thành là siêu năng lực của tôi. Tôi sử dụng nó để phát hiện ra bánh quy ẩn và điều khiển TV bị mất.)

 1. “I’m so honest that I make my poker face by smiling and telling the truth.”

(Tôi quá thành thật đến mức tạo nên khuôn mặt poker bằng cách cười và nói chân thành.)

 1. “Honesty is the best policy, especially in relationships. Unless they ask, ‘Does this make me look fat?'”

(Chân thành là nguyên tắc tốt nhất, đặc biệt trong các mối quan hệ. Trừ khi họ hỏi, ‘Cái này có làm tôi trông béo không?’)

 1. “I’m so sincere that even my GPS says, ‘I trust you know the way.'”

(Tôi quá thành thật đến mức cả GPS của tôi cũng nói, ‘Tôi tin bạn biết đường đi.’)

 1. “Honesty is like a fingerprint. Each person’s is unique, and it’s all over the crime scene of life.”

(Chân thành giống như dấu vân tay. Của mỗi người đều độc đáo và nó nằm khắp hiện trường tội ác của cuộc sống.)

 1. “I’m so sincere that even my plants complain about oversharing.”

(Tôi quá thành thật đến mức thậm chí cả cây cỏ của tôi cũng phàn nàn về việc chia sẻ quá nhiều.)

 1. “In a world full of fake news, be the honest headline everyone believes.”

(Trong một thế giới đầy tin tức giả mạo, hãy trở thành tiêu đề chân thành mà ai cũng tin tưởng.)

 1. “I’m so truthful that even my pet goldfish knows all my secrets.”

(Tôi quá thành thật đến mức thậm chí cả con cá vàng cưng của tôi cũng biết tất cả bí mật của tôi.)

 1. “Honesty is the key to a healthy relationship. So, I told my refrigerator I ate the last slice of cake.”

(Chân thành là chìa khóa của một mối quan hệ khỏe mạnh. Vì vậy, tôi nói với tủ lạnh rằng tôi đã ăn miếng bánh cuối cùng.)

 1. “I’m so sincere that even my car GPS tells me, ‘You’ve reached your destination, no need to ask for directions.'”

(Tôi quá thành thật đến mức thậm chí cả GPS của xe ô tô cũng nói với tôi, ‘Bạn đã đến nơi, không cần hỏi đường nữa.’)

 1. “Honesty is the best policy, but insanity is a great escape plan.”

(Chân thành là nguyên tắc tốt nhất, nhưng sự điên rồ là một kế hoạch trốn thoát tuyệt vời.)

 1. “I’m so sincere that even my coffee cup is tired of hearing my life story.”

(Tôi quá thành thật đến mức thậm chí cốc cà phê của tôi cũng mệt mỏi vì nghe câu chuyện cuộc sống của tôi.)

> Xem thêm: 200+ Thành ngữ, những câu nói hay về tiền bằng tiếng Anh ý nghĩa

Bài viết này đã mang đến cho bạn 100+ câu nói tiếng Anh tinh tế về sự chân thành và không giả dối. Hãy để những câu nói tiếng Anh hay về sự chân thành này thấm vào tâm hồn bạn, để bạn luôn có khả năng thể hiện tình cảm một cách chân thành trong cuộc sống hàng ngày. Sự chân thành là nguồn động viên và kết nối chân thành giữa con người, và chắc chắn sẽ làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn.

5/5 - (1 bình chọn)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

101+ Những câu nói yêu bản thân tiếng Anh ý nghĩa, truyền động lực

Khám phá 101+ những câu nói yêu bản thân tiếng Anh đầy ý nghĩa và truyền động lực trong bài viết này. Tìm hiểu cách những lời diễn đạt sâu sắc này có thể truyền cảm hứng và giúp bạn xây dựng tình yêu thương đối với chính bản thân mình. Cùng Hi-Language tham khảo […]

Những đoạn văn tiếng Anh hay về tình yêu giúp tăng kỹ năng đọc hiểu

Khám phá “Những đoạn văn tiếng Anh hay về tình yêu” để nâng cao kỹ năng đọc hiểu của bạn. Bài viết này tập trung vào những đoạn văn sâu sắc về tình yêu, mang đến trải nghiệm đọc độc đáo và giúp bạn phát triển khả năng tiếng Anh của mình. Cùng Hi-Language tham […]

Ê kíp tiếng Anh là gì? Ví dụ và cách sử dụng cụ thể

Ê kíp tiếng Anh là gì? Cùng Hi-Language tham khảo để tìm được một từ vựng chính xác nhất với mong muốn của bạn nhé! Ê kíp tiếng Anh là gì? Ê kíp tiếng Anh là: Crew /kru/ (noun) Từ “ê kíp” thường được sử dụng để chỉ một nhóm người hoặc một đội ngũ […]

Ướt như chuột lột tiếng Anh là gì? Ví dụ và cách sử dụng

Ướt như chuột lột tiếng Anh là gì? Cách sử dụng thành ngữ này trong tiếng Anh như thế nào? Hãy cùng Hi-Language tìm hiểu qua bài viết sau đây nhé! Ướt như chuột lột tiếng Anh là gì? “Ướt như chuột lột” là một thành ngữ tiếng Việt được sử dụng để miêu tả […]

40+ Bài văn viết về ngôi nhà mơ ước bằng tiếng Anh (IELTS Band 4 – 8)

Viết về ngôi nhà mơ ước bằng tiếng Anh là một chủ đề rất phổ biến. Để có thêm nhiều ý tưởng hay, từ vựng mới và ngữ pháp đúng chuẩn, hãy tham khảo những bài văn tiếng Anh về ngôi nhà mơ ước mà Hi-Language gợi ý sau đây nhé! Lưu ý khi viết […]